top of page
ஏற்ற தாழ்வுகளின் கதை

ஏற்ற தாழ்வுகளின் கதை

சூழல் செயல்பாட்டின் முக்கிய பகுதியான, சூழல் நீதியைப் புரிந்துகொள்ள மனிதர்களுக்கிடையேயான ஏற்றத்தாழ்வுகளின் வரலாற்றைப் புரிந்துகொள்வது அவசியம். அந்தப் புரிதலுக்கான அறிமுகத்தை இப்புத்தகம் வழங்குகிறது.
    ₹50.00Price
    bottom of page